date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Ngành Y tế tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc

Đăng lúc: 07:42:46 25/06/2023 (GMT+7)

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Y tế và Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng cơ quan Sở, thủ trưởng các đơn vị y tế; từng bước nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao sức khỏe của người dân, góp phần tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Sở Y tế đã ban hành Công văn số 2388/SYT-VP ngày 12/6/2023 gửi Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị trong ngành y tế.

 Theo nội dung Công văn, trong thời gian qua, các phòng cơ quan Sở, các đơn vị y tế trong ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện tốt công tác tham mưu, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Y tế và Lãnh đạo Sở, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng tham mưu của một số Phòng, đơn vị có lúc, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu; nhiều công việc, nhiệm vụ được Bộ Y tế, UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế giao, nhưng các Phòng, đơn vị triển khai thực hiện chậm tiến độ, chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chất lượng tham mưu chưa đảm bảo theo yêu cầu; người đứng đầu chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn được giao; vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, đùn đẩy trách nhiệm, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất, xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các Phòng, đơn vị, trả lời, hướng dẫn chung chung, không rõ quan điểm, không đúng vấn đề cần được giải quyết; có Phòng, đơn vị được giao chủ trì tham mưu, đề xuất nhiệm vụ nhưng chỉ mang tính đối phó, không rõ nội dung, lạm dụng việc lấy ý kiến phối hợp để né tránh trách nhiệm của Phòng, đơn vị mình...

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đang làm cản trở sự phát triển của ngành, ảnh hưởng không nhỏ đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm giảm hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân, doanh nghiệp, tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần được kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành đề cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2023 “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững” và phương châm hành động của UBND tỉnh “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả”, cùng các mục tiêu cụ thể đã được đề ra tại Kế hoạch hành động của Sở Y tế thực hiện Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Sở và các đơn vị y tế trong ngành trong việc tham mưu, giải quyết công việc, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Sở Y tế Thanh Hoá. Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ.

Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của Phòng, đơn vị mình sang Phòng, đơn vị khác. Khi giải quyết công việc, Phòng, đơn vị được giao chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị liên quan; không lấy ý kiến phối hợp của đơn vị không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc; không lạm dụng việc lấy ý kiến các đơn vị để né tránh trách nhiệm, kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ. Phòng, đơn vị được lấy ý kiến phải có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, nêu chính kiến rõ ràng đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, quản lý, đảm bảo chất lượng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

Tập trung chỉ đạo, khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của phòng, đơn vị mình để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn theo quy định của pháp luật, nhất là những công việc đã và đang chậm trễ, kéo dài.

Trường hợp nếu có việc đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền, phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; chủ động điều chuyển, thay thế theo đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Giao Văn phòng Sở là đầu mối giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc và tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các phòng liên quan theo dõi việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết các công việc theo đúng Quy chế làm việc của Sở Y tế và phân công công tác của Lãnh đạo Sở. Tổ chức kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất tới bất kỳ đơn vị trong toàn ngành, báo cáo kết quả với Giám đốc Sở Y tế.

Giao Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng liên quan theo dõi việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị; tham mưu đề xuất điều động, luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ theo quy định, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức có năng lực yếu kém, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Phối hợp với Văn phòng Sở để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng đối với các phòng, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức quyết liệt trong thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong công việc vì lợi ích chung. Tham mưu thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân theo quy định.

Công khai kết quả giải quyết TTHC