date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Công điện của Bộ Y tế Về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Đăng lúc: 15:03:14 08/03/2022 (GMT+7)

Ngày 03/3/2022, Bộ Y tế ban hành công điện số 286/CĐ-BYT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Nội dung công điện như sau:

Trước tình hình din biến phc tp ca dch COVID-19 và nhu cu sdng trang thiết by tế (bxét nghim SARS-CoV-2, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2....) tăng cao dẫn đến vic khan hiếm ngun cung, có hiện tượng đầu cơgăm hàng hoc li dng dch bnh để tăng giá bán trang thiết by tế bt hp lý.

Ngày 23/02/2022, BY tế đã ban hành Công văn số 854/BYT-TB-CT gi y ban nhân dân các tnh, thành phtrc thuộc Trung ương để chỉ đạo các đơn vị trên địbàn sẵn sàng và đảm bo cung cp trang thiết by tế phc vphòng, chng dch COVID-19. Để khc phc tình trng khan hiếm trang thiết by tế phòng, chng dch COVID-19 trên thị trường; đảm bo chất lượng sn phm vi giá thành hp lý, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phtrc thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo quyết lit các ni dung sau:

1. Tiếp tc chỉ đạo các đơn vị sn xut, nhp khu trang thiết by tế phòng, chng dch COVID-19 trên địa bàn chủ động hoạt động sn xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cu sdng trang thiết by tế phòng, chng dch COVID-19 và đảbo bình n giá trang thiết by tế theo ni dung tại Công văn số 854/BYT-TB-CT ngày 23/02/2022 ca BY tế.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kim tra chng buôn lu, gian lận thương mi, hàng githeo ni dung tại Công văn số 729/BYT-TTrB ngày 18/02/2022 cBY tế. Đồng thi, khn trương chỉ đạo cơ quan chức năng, quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kim tra vic niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra và ngăn chặn các hành vi li dng tình hình khan hiếm trang thiết by tế trên thtrường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoc li dng dch bnh để tăng giá bán giá các trang thiết by tế phòng chng dch COVID-19 bt hp lý; xử lý nghiêm các trường hp vi phm.

3. Chỉ đạo SY tế và các đơn vị liên quan phi đăng tải giá trúng thu bxét nghim SARS-CoV-2 tại địa phương; danh sách số lưu hành, giấy phép nhp khtrang thiết by tế bthu hi trên cổng thông tin điện tca tnh, thành phvà các cơ quan truyền thông ca tnh, thành ph.
4. Chỉ đạo SY tế giao nhim vcho các bnh vin, trm y tế, nhà thuc, đại lý bán lthc hin niêm yết giá bxét nghim SARS-CoV-2 và đảm bo chlượng cung ng sn phẩm này đến người dân.

BY tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phkhẩn trương chỉ đạo tổ chc trin khai thc hin các nội dung Công điện này; tchc thanh tra, kim tra để phát hin sm các tchc, cá nhân vi phm và xử lý nghiêm các trường hp vi phạm trên địa bàn./.

Công khai kết quả giải quyết TTHC