date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA
 QUY ĐỊNH

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở Y tế
(Ban hành tại Quyết định số 960/QĐ-SYT ngày 17/11/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa)

1. Vị trí, chức năng
Văn phòng Sở là tổ chức thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu,
giúp Giám đốc Sở Y tế tổng hợp, theo dõi và đôn đốc các phòng, ban, đơn vị
trực thuộc Sở Y tế thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và quy chế làm
việc của Sở Y tế; Thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị, hậu cần, công nghệ thông tin, truyền thông y tế và một số công tác khác do Lãnh đạo Sở phân công.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Tham mưu, tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Giám
đốc Sở
- Tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của
Sở Y tế; kế hoạch làm việc của Giám đốc Sở; Tổng hợp, xây dựng kế hoạch
chung hằng năm của ngành; Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Sở; Kiểm điểm thực hiện quy chế làm việc, các kế hoạch hành động của Sở Y tế.
- Đầu mối tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng, quý, 6 tháng, năm theo chương trình công tác, kế hoạch chung của ngành cho Giám đốc Sở, tại các Hội nghị giao ban cơ quan Sở Y tế.
- Đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Y tế với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội theo phân công của lãnh đạo Sở.
- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác truyền thông y tế; Đầu mối cung cấp thông tin về y tế; quản lý thông tin y tế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý khủng hoảng truyền thông về y tế tại địa phương.
- Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở giao.
b) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong ngành thực hiện quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; Quản lý con dấu, chữ ký số, chứng thư số... tại Sở Y tế. Hướng dẫn thực hiện, đảm bảo thể thức của các văn bản do các Phòng chức năng thuộc SY tế tham mưu, trước khi ban hành.
- Tham mưu thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Y tế và các đơn vị trc thuc SY tế theo quy định.
c) Thực hiện công tác cải cách hành chính
- Chủ trì triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế theo mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp của chương trình cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đầu mối tổ chức đánh giá, kiểm tra, tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành.
d) Thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần
- Tổ chức thực hiện công tác quản trị, hậu cần, bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác cho Lãnh đạo Sở Y tế và điều kiện làm việc của công chức, người lao động của Cơ quan Sở Y tế theo quy định.
- Quản lý, điều phối sử dụng xe ô tô đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.
- Đầu mối tổ chức thực hiện việc tiếp khách, hiếu, hỷ theo quy định của nhà nước và theo quy chế của Cơ quan Sở Y tế. Chịu trách nhiệm tổ chức, trang
trí, khánh tiết tại Cơ quan Sở Y tế trong các ngày lễ, tết, tại các cuộc hội nghị,
hội thảo của ngành do Sở Y tế tổ chức và các công việc khác có liên quan.
- Chtrì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuc SY tế xây dựng kế hoạch và tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác an toàn, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng không nhân dân và các nội dung khác có liên quan tại Sở Y tế và trong toàn ngành.
đ) Thực hiện công tác công nghệ thông tin
- Thực hiện công tác quản lý hệ thống mạng, hệ thống máy tính, máy chủ, điện thoại và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Cơ quan Sở Y tế.
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử tại Sở Y tế và mở rộng đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
- Quản trị Trang thông tin điện tử và thực hiện các hoạt động có liên quan; là đầu mối thực hiện việc quản lý văn bản hồ sơ công việc của Sở Y tế.
e) Thực hiện các công tác khác
- Đầu mối triển khai thực hiện: Duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại Cơ quan Sở Y tế; Công tác gia đình; Xây dựng Cơ quan văn hóa.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Công khai kết quả giải quyết TTHC