date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA
PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN

(Ban hành tại Quyết định số 960/QĐ-SYT ngày 17/11/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa)

 1. Vị trí, Chức năng

Phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân là phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Tham mưu tổ chức thẩm định hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật cho cá nhân, tổ chức xin đăng ký hành nghề y, dược tư nhân; Cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cơ sở y tế ngoài công lập; Cấp, đình chỉ, thu hồi Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề dược; Cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và các cơ sở bán lẻ thuốc theo phân cấp và theo quy định của pháp luật; Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt cho các cơ sở kinh doanh thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế theo quy định pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.
b) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng xét cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền.
c) Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế tổ chức thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân do Sở Y tế quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
d) Quản lý, đăng tải thông tin người hành nghề y, dược của các đơn vị y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.
đ) Phối hợp tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
e) Phối hợp với các phòng của cơ quan Sở Y tế thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân, theo quy định của pháp luật.
g) Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cá nhân, tổ chức hành nghề y, dược tư nhân.
h) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Công khai kết quả giải quyết TTHC