date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG NGHIỆP VỤ Y

(Ban hành tại Quyết định số 960/QĐ-SYT ngày 17/11/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa)


1. Vị trí, chức năng
Phòng Nghiệp vụ Y là phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh gồm: Y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh,
phục hồi chức năng, y học cổ truyền, dân số - kế hoạch hóa gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo hiểm y tế, quản lý sc khe.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Về y tế dự phòng:
- Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; xác định tình trạng nghiện ma túy, dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện, các chất ma túy khác; sức khoẻ môi trường, biến đổi khí hậu, sức khoẻ trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; quản lý chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;
- Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các vấn đề y tế công cộng khác; phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch và công bố hết dịch theo quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thực hiện đăng tải thông tin về cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định của pháp luật;
- Tiếp nhận bản tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học của các cơ sở xét nghiệm; đăng tải danh sách các cơ sở đã tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và cấp II trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu công bố, công bố lại cơ sở đủ điều kiện, đình chỉ, hủy bỏ hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật;
- Đầu mối về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh, thành phố;
- Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động; đánh giá, kiểm soát, quản lý các yếu tố có hại sức khỏe tại nơi làm việc; xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động quan trắc môi
trường lao động, công bố tổ chức quan trắc môi trường lao động đủ điều kiện
hoạt động và tổ chức quan trắc môi trường bị đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và tham mưu kiểm tra, giám sát thực hiện theo quy định;
- Hướng dẫn theo thẩm quyền công tác quản lý vệ sinh lao động, khám sức khỏe người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khỏe người lao động tại nơi làm việc; quản lý về công tác huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh.
b) Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:
- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý của Sở Y tế và theo phân tuyến kỹ thuật;
- Tham mưu thẩm định cp phép hoạt động cho các cơ sở y tế công lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; Thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ng lập do Sở Y tế quản lý theo phân
cấp và quy định của pháp luật;
- Tham mưu chỉ đạo áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định của pháp luật triển khai tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế;
- Tiếp nhận hồ sơ quảng cáo về khám chữa bệnh, khám chữa bệnh nhân đạo;
- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn kỹ thuật, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên địa bàn tỉnh.
c) Về y dược cổ truyền:
- Tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế thừa, phát huy và kết hợp y dược cổ truyền trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng;
- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;
d) Tham mưu chỉ đạo công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình.
đ) Tham mưu việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.
e) Chủ trì và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu, chỉ đạo triển khai công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn y tế... phục vụ cho sự phát triển của ngành; tham gia đề xuất nhu cầu và thực hiện công tác đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật đối với các cơ quan, đơn vị trong ngành; Thường trực Hội đồng Khoa học công nghệ ngành y tế.
g) Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật trong phòng bệnh và khám, chữa bệnh; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số, sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, phòng chống HIV/AIDS, an toàn thực phẩm.
h) Tổng hợp, báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công theo quy định.
i) Phối hợp với các phòng chức năng của Sở Y tế để chỉ đạo, triển khai các lĩnh vực chuyên môn liên quan, cụ thể:
- Phối hợp với Văn phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính đề xuất định hướng và nhu cầu phát triển chuyên môn kỹ thuật và các nguồn lực phục vụ phát triển chuyên môn kỹ thuật y tế;
- Phối hợp với với Phòng Nghip vụ Dược trong xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của ngành;
- Phối hợp với Thanh tra Sở để thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh; vệ sinh an toàn lao động; vệ sinh an toàn thực phẩm và các lĩnh vực liên quan khác.
- Phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế và cơ quan có liên quan quản lý, theo dõi, giám sát, định kỳ, đột xuất kiểm tra các hoạt động thông tin, quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở hành nghề y ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Công khai kết quả giải quyết TTHC