date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

(Ban hành tại Quyết định số 960/QĐ-SYT ngày 17/11/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa)

1. Vị trí, chức năng
Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kế hoạch, tài chính của ngành y tế, bao gồm: công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê y tế, tài chính y tế, quản lý trang thiết bị và công trình y tế.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chủ trì tham mưu xây dựng, trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành y tế, chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở Y tế.
b) Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về y tế theo lĩnh vực được phân công sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Chủ trì tham mưu phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; phối hợp với các phòng, ban chức năng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng năm; phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh báo cáo Giám đốc Sở Y tế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
d) Chủ trì tham mưu Sở Y tế trong phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn c đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán thu chi ngân sách hàng năm; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện; Tham gia thẩm định quyết toán hàng năm, quyết toán các chương trình mục tiêu về y tế, dân số tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.
đ) Chủ trì tham mưu về công tác quản lý tài chính, tài sản công và tổ chức thực hiện ngân sách được giao tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.
e) Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo.
g) Chủ trì tiếp nhận hồ sơ công khai thông tin, hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế, hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện mua, bán trang thiết bị y tế; đăng tải số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế và hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng; danh sách các trang thiết bị y tế đã bị thu hồi số lưu hành trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế.
h) Chủ trì tham mưu thực hiện công tác thống kê y tế.
i) Đầu mối tham mưu nội dung, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; Đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, lưu trữ hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế.
k) Chủ trì tham mưu thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế.
l) Chủ trì tham mưu thực hiện công tác xã hội hoá y tế, liên doanh, liên kết, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế.
m) Chủ trì tham mưu, chỉ đạo việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.
n) Chủ trì tham mưu thực hiện công tác đấu thầu đối với các gói thầu thuộc chương trình, đề án, dự án được phân công.
o) Tham mưu hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý trang thiết bị và công trình y tế trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế.
p) Chủ trì tham mưu công tác môi trường y tế, quân dân y, y tế biển đảo.
q) Phối hợp với các phòng chức năng khác thuộc Sở:
- Phối hợp với Thanh tra Sở, Văn phòng Sở tham mưu thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y tham mưu triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế, dân số; Tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.
- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật.
r) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Công khai kết quả giải quyết TTHC