date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA
 

  

 

 

 

 

QUYỀN GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÁ CẨN

PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐỖ THÁI HÒA

 

 

  

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÁ CẨN

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC