Trang chủ |  Giới thiệu  |    Tel: 115  |    Hỏi đáp  |    Hộp thư  |    Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu
Ban Lãnh đạo
Bản đồ
Danh bạ Điện thoại Y tế
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Tin trong nước, thế giới
Tin hoạt động ngành
Thông tin cần biết
PHÒNG, BAN, CHI CỤC
Văn phòng
Tổ chức Cán bộ
Kế hoạch - Tài chính
Nghiệp vụ Y
Quản lý Dược
Thanh tra
Quản lý HNYD Tư nhân
Chi cục Dân số KHHGĐ
Chi cục ATVSTP
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TT Y Tế Tuyến Tỉnh
Bệnh viện
Y Tế Tuyến Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục một cửa
Hành nghề Y Dược TN
Cơ sở HN Y - Dược
QUẢN LÝ VĂN BẢN
Hệ thống văn bản
Quyết định của Giám đốc
THỐNG KÊ Y TẾ
Khám chữa bệnh
Dự án Y tế
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HỎI ĐÁP
LIÊN KẾT WEBSITE
Lượt truy cập
10044545
      HỆ THỐNG VĂN BẢN
Thông báo số 1869/TB-SYT, ngày 31/12/2010 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
Cập nhập ngày 5/1/2011
Về việc: "Thông báo kết quả xét thi đua, khen thưởng năm 2010".

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1869/TB-SYT

Thanh hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2010

V/v: Thông báo kết quả xét thi đua, khen thưởng năm 2010.

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong ngành

  Ngày 14 tháng 12 năm 2010, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Y tế họp xét các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích  xuất sắc trong công tác năm 2010.

  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

  Căn cứ vào công văn Số 1450 /SYT-TCCB  ngày 06  tháng 10  năm 2010 của Giám đốc Sở Y tế về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2010       

  Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2010 và báo cáo thành tích của các cá nhân, đơn vị.

  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Y tế thông báo kết quả xét Thi đua – Khen thưởng năm 2010 như sau:

1. Không xét khen thưởng:

Gồm những tập thể, cá nhân sau đây: (Danh sách kèm theo)

2. Hạ mức khen thưởng:

Gồm những tập thể, cá nhân sau đây: (Danh sách kèm theo)

3. Đề nghị bổ sung Hồ sơ Thi đua – Khen thưởng:

a) Gồm những tập thể, cá nhân được HĐTĐ đề nghị các cấp tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2010: (Danh sách kèm theo)

b) Các nội dung bổ sung:

- Đối với đề nghị Chủ tịnh UBND tỉnh, Bộ Y tế tặng Bằng khen:

+ Tẩp thế: Bổ sung bản photocopy QĐ hoặc bằng công nhận danh hiệu “Tẩp thể lao đông xuất sắc” 02 lần liên tục.

+ Cá nhân: Bổ sung bản photocopy QĐ hoặc bằng công nhận danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” 02 lần liên tục.

- Đối với Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh:

+ Bổ sung bản photocopy QĐ hoặc bằng công nhận danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” 03 lần liên tục.

+ Giấy chứng nhận đề tài Khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phải photocopy công chứng (trong giai đoạn đề nghị xét CSTĐ cấp tỉnh).

- Đối với đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen:

+ Tẩp thế: Bổ sung bản photocopy QĐ hoặc bằng công nhận danh hiệu “Tẩp thể lao đông xuất sắc”, Bằng khen ……

+ Cá nhân: Bổ sung bản photocopy QĐ hoặc bằng công nhận danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, Bằng khen ……

- Đối với đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại, các hạng:

+ Tẩp thế: Bổ sung bản photocopy QĐ hoặc bằng công nhận danh hiệu “Tẩp thể lao đông xuất sắc”, Bằng khen ……

+ Cá nhân: Bổ sung bản photocopy QĐ hoặc bằng công nhận danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, Bằng khen ……

Yêu cầu các tập thể, cá nhân có tên trên khẩn trương bổ sung các nội dung còn thiếu theo yêu cầu; thời gian chậm nhất ngày 11 tháng 01 năm 2011

Quá thời hạn nói trên nếu tập thể, cá nhân không nộp bổ sung coi như hồ sơ không hợp lệ.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.

 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lãnh đạo Sở.

- Chủ tịch CĐN.

- Các phòng, ban VP Sở.

- Phòng y tế huyện, thị, thành phố;

- Lưu TCCB, VP.

 

 (Đã ký)

 

Hoàng Sĩ Bình

 


Các tin khác
   Công văn số 81-CV/TWH ngày 10/7/2015 của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
   Công văn số 7348/UBND-THKH, ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
   Thông báo Tuyển sinh
   Công văn số 1724/SYT-KHTC, ngày 27/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1676/SYT-NVY, ngày 21/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế
   Công văn số 1711/SYT-QLD, ngày 23/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1702/SYT-NVY, ngày 23/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Thông tư số 16/2015/TT-BYT-BTC, ngày 02/7/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính
   Công văn số 1696/SYT-NVY, ngày 22/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1694/SYT-NVY, ngày 22/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1687/SYT-QLD, ngày 22/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1667/SYT-NVY, ngày 20/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 17/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
   Thông báo số 1662/TB-SYT, ngày 20/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
TIN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI
Sáng kiến CHAI đóng góp tích cực trong phòng, chống HIV/AIDS
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Tập huấn truyền thông phòng chống bệnh ung thư cho cán bộ y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện
VĂN BẢN MỚI
Công văn số 81-CV/TWH ngày 10/7/2015 của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
KHÁM CHỮA BỆNH
Một số chỉ tiêu hoạt động ngành Y tế Thanh Hóa 2010-2012
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y - dược, thành tựu và định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Phòng và xử trí bệnh gây ra do nắng nóng
TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH Y TẾ TỈNH THANH HÓA
Đơn vị chủ quản: Sở Y tế Thanh Hoá
Địa chỉ: Số 101 - Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: (037). 3 759 313; Email: syt@thanhhoa.gov.vn