Trang chủ |  Giới thiệu  |    Tel: 115  |    Hỏi đáp  |    Hộp thư  |    Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu
Ban Lãnh đạo
Bản đồ
Danh bạ Điện thoại Y tế
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Tin trong nước, thế giới
Tin hoạt động ngành
Thông tin cần biết
PHÒNG, BAN, CHI CỤC
Văn phòng
Tổ chức Cán bộ
Kế hoạch - Tài chính
Nghiệp vụ Y
Quản lý Dược
Thanh tra
Quản lý HNYD Tư nhân
Chi cục Dân số KHHGĐ
Chi cục ATVSTP
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TT Y Tế Tuyến Tỉnh
Bệnh viện
Y Tế Tuyến Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục một cửa
Hành nghề Y Dược TN
Cơ sở HN Y - Dược
QUẢN LÝ VĂN BẢN
Hệ thống văn bản
Quyết định của Giám đốc
THỐNG KÊ Y TẾ
Khám chữa bệnh
Dự án Y tế
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HỎI ĐÁP
LIÊN KẾT WEBSITE
Lượt truy cập
17300480

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA Y TẾ

(Theo Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03/8/2006)

 

I. CHỨC NĂNG THANH TRA SỞ

1. Thanh tra Sở là cơ quan trực thuộc Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Y tế cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Y tế.

2. Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra cấp tỉnh; các Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.

Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA SỞ

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.

2. Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về y tế của tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế.

3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực được quy định tại Điều 15 Nghị định này.

4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ các quy định trái với văn bản pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, tổ chức thuộc Sở Y tế thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đó.

7. Khi cần thiết, yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra.

8. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Y tế.

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÁNH THANH TRA SỞ

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Y tế.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở Y tế quyết định và tổ chức thực hiện.

3. Trình Giám đốc Sở Y tế quyết định việc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Trình Giám đốc Sở Y tế quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thành lập Đoàn thanh tra, cử Thanh tra viên; yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử Cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

5. Kiến nghị Giám đốc Sở Y tế tạm đình chỉ việc thi hành quyết định của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế khi có căn cứ cho rằng các quyết định đó trái với pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra.

6. Kiến nghị Giám đốc Sở Y tế xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.

7. Kiến nghị Giám đốc Sở Y tế giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra. Trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh Thanh tra cấp tỉnh hoặc Chánh Thanh tra Bộ.

8. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, tổ chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.

9. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực được quy định tại Điều 15 Nghị định này.

10. Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Y tế theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

11. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

IV.  THANH TRA VIÊN Y TẾ

1. Thanh tra viên Y tế (sau đây gọi tắt là Thanh tra viên) là công chức nhà nước thuộc Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp tỉnh được bổ nhiệm và cấp thẻ Thanh tra viên để thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại các tổ chức Thanh tra Y tế.

2. Thanh tra viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định của pháp luật về y tế;

b) Xử phạt hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Ngoài những tiêu chuẩn chung của Thanh tra viên quy định tại  Điều 31 Luật Thanh tra, đối với Thanh tra viên chuyên ngành y tế phải là bác sĩ, dược sĩ đại học hoặc tốt nghiệp đại học khác có trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động thanh tra chuyên ngành, lĩnh vực theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

4. Thanh tra viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định thanh tra về các biện pháp xử lý của mình.

5. Khi xử lý vi phạm, Thanh tra viên phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Nghị định này.

 

V. CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA

1. Cộng tác viên thanh tra là người không thuộc biên chế của Thanh tra Y tế, được Thanh tra Y tế hoặc cấp có thẩm quyền trưng tập, làm nhiệm vụ thanh tra.

Cộng tác viên thanh tra chịu sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thanh tra và Trưởng đoàn Đoàn thanh tra.

2. Cộng tác viên thanh tra là người có phẩm chất chính trị tốt; có ý thức trách nhiệm, trung thực, khách quan, công minh; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao.

3. Các tổ chức Thanh tra Y tế sử dụng cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

TIN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI
Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh chủ đề vì sức khỏe nhân dân
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Sở Y tế triển khai Luật Dược số 105/2016/QH13 và các Quy định về điều kiện kinh doanh Dược
VĂN BẢN MỚI
Thông báo số lượng thuốc trúng thầu đã mua hết Quí I/2017.
KHÁM CHỮA BỆNH
Một số chỉ tiêu hoạt động ngành Y tế Thanh Hóa 2010-2012
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y - dược, thành tựu và định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015
THÔNG TIN CẦN BIẾT
10 điều nên biết về bệnh sốt xuất huyết Dengue
TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH Y TẾ TỈNH THANH HÓA
Đơn vị chủ quản: Sở Y tế Thanh Hoá
Địa chỉ: Số 101 - Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: (037). 3 759 313; Email: syt@thanhhoa.gov.vn